Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączy ul.29 Listopada 10;

2) Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego  jest Zbigniew Hudziak tel.18 44 90 880, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia ukończenia szkolenia/kursu  na podstawie:  art. 6 ust 1 pkt a rozporządzenia 2016/679

a/ Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących uczniów na kartę rowerową

b/ Szkolenie - Pierwsza pomoc przedmedyczna

art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia 2016/679

a/ Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

b/ Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

c/ Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

d/ Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani

e/ Szkolenie dla kierowców wykonujący transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

art. 6 ust 1 pkt a i c rozporządzenia 2016/679

a/ Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą::

a/ właściwy Komendant Wojewódzki Policji - w przypadku szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,

b/ firmy kierujące na szkolenie - w przypadku szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,

c/ właściwy Urząd Wojewódzki – w przypadku szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy lub właściwy Urząd Marszałkowski - w przypadku szkolenia z zakresu przewozu materiałów niebezpiecznych ADR,

d/ Urzędy Pracy – w przypadku skierowania na poszczególne szkolenia,

e/ w przypadku pozostałych szkoleń – nie dotyczy.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  5lat za wyjątkiem kursu kwalifikacyjnego dla kandydatów na egzaminatora 10 lat;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych /PUODO/ gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:

wymogiem ustawowym dla:

a/ Szkolenia dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego ( Dz. U z 2012 r. poz. 488)

b/ Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2017,  poz. 151)

c/ Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 poz. 232),

d/ Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomani

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r.w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U z 2013 r. poz. 9 z późn. zm )

e/ Szkolenie dla kierowców wykonujący transport drogowy materiałów niebezpiecznych ADR

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 304 z późn. zm.).

warunkiem wykonania usługi:

a/ Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie  kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143)

b/ Szkolenie dla nauczycieli egzaminujących uczniów na kartę rowerową

c/ Szkolenie - Pierwsza pomoc przedmedyczna

9) Pani/Pana dane  nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.