CEL OGÓLNY SZKOLENIA:

Uczestnik szkolenia :

v  wie czym są innowacje pedagogiczne,

v  zna rodzaje innowacji pedagogicznych,

v  potrafi zaplanować innowacje pedagogiczną, 

v  wie jak wdrożyć innowację pedagogiczną w szkole,

v  potrafi przeprowadzić ewaluację innowacji,

v  ma świadomość potrzeby wprowadzania innowacji w szkole.

 

 

ADRESAT

v  Rady Pedagogiczne

v  Nauczyciele wszystkich typów szkół ( zgłoszenia indywidualne )

TERMIN SZKOLENIA

v  Do ustalenia

LICZBA GODZIN

v  4 godziny

MIEJSCE SZKOLENIA

v  Do ustalenia

PROWADZĄCY

Joanna Pociecha

 

Uwaga: Zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego od 01.09.2017 r. innowacje będą realizowane przez wszystkich nauczycieli i dyrektorów . Zmiana przepisów i wymagań jest podyktowana założeniem, iż szkoła jest instytucją: uczącą się,  samodoskonalącą, rozwijającą się, poszukującą nowych dróg rozwoju,  podnoszącą jakość własnej pracy czyli innowacyjną.( Ustawa Prawo oświatowe )

Realizacja innowacji będzie przedmiotem nadzoru pedagogicznego dyrektora w stosunku do nauczycieli, KO w stosunku do szkoły.

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących oceniania pracy  nauczycieli realizacja innowacji  będzie brana pod uwagę podczas oceny pracy.

Zapisy pod nr telefonu: Stanisława Hybel - 784077644