PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.2006 nr 235 poz. 1701),
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury  w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2017,  poz. 151)

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619)
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 683 z późn. zm.).

PODSTAWA PRAWNA:

Szkolenie przeprowadzane jest na podstawie art. 2071  § 1 pkt 3 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 roku (t.j. Dz. U. 2018, poz.917 z późn. zm. ), który wprowadza w życie nowelizację, polegającą na dostosowaniu przepisów polskiego prawa pracy do wymagań prawodawstwa Unii Europejskiej mówiącą, iż każdy pracodawca zobowiązany jest do wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2006 r., Nr 235, poz.1701),
  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 43, poz. 246 z 2010 r.)
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2017,  poz. 151)

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2019 r.  poz. 1206),

Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341)