PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2006 r., Nr 235, poz.1701),
  • Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 43, poz. 246 z 2010 r.)
  • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (t.j.  Dz.U. 2017,  poz. 151)

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2016 poz. 232),

Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978 z późn.zm.)

Oferujemy kursy i szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, a także z myślą o pozostałych pracownikach placówek oświatowych i nie tylko. Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi przy użyciu nowoczesnych form nauczania :prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznych technik udzielania pomocy, pokazy, scenariusze sytuacyjne.

Program szkolenia pozwala poznać oraz zastosować w praktyce sprawdzone, skuteczne techniki radzenia sobie ze stresem.

Podczas prowadzenia zajęć trener koncentruję się na tym, aby mogli Państwo poznać mechanizmy stresu, ale przede wszystkim na tym by zdobyli Państwo konkretne umiejętności potrzebne do efektywnego radzenia sobie w sytuacji doświadczania stresu. Poznacie Państwo metody przeciwdziałania powstawania sytuacji stresowej oraz sposoby radzenia sobie ze stresem w momencie jego wystąpienia.

PROGRAM SZKOLENIA

Cele ogólne:

  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w realizacji zadań w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach.

Cele szczegółowe; uczestnik po zakończonych zajęciach: