Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w okresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z istniejącym stanem epidemii COVID-19.

 1. Zasady dotyczące egzaminów na prawo jazdy.
  1. Osoba zdająca egzamin państwowy na prawo jazdy, zwana dalej „osobą zdającą”, powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej tj. maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe. Zalecane jest, aby osoba zdająca w związku z konicznością wypełnienia ankiety i oświadczenia, o których mowa w pkt 5, posiadała własny długopis.
  2. Przed wejściem do poczekalni w budynku MORD każda osoba zostanie poddana kontrolnemu pomiarowi wysokości temperatury ciała przy użyciu termometra bezdotykowego. Wyniki pomiaru temperatury nie są nigdzie rejestrowane. W przypadku stwierdzenia u osoby zdającej temperatury w wysokości 38 stopni i wyższej lub innych widocznych objawów choroby (katar, kaszel itp.), MORD odmawia przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
  3. Po wejściu do poczekalni budynku MORD, osoba zdająca powinna zdezynfekować ręce przy użyciu udostępnionych przez MORD środków do dezynfekcji.
  4. Sprawdzenie tożsamości osoby zdającej odbywa się w korytarzu stanowiącym boczne wyjście na plac egzaminacyjny. Do tego celu wykorzystuje się przeszklone drzwi, które są na bieżąco dezynfekowane. Celem identyfikacji osoba zdająca jest zobowiązana zdjąć maseczkę oraz okazać dowód tożsamości egzaminatorowi.
  5. Osoba zdająca obowiązana jest wypełnić „Ankietę wstępnej kwalifikacji" oraz podpisać „Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy". Analiza informacji zawartych w Ankiecie oraz zgoda wyrażona w Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu państwowego na prawo jazdy. Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, zwany dalej „MORD”, w przypadku oceny, iż udział osoby zdającej w egzaminie może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka, może odmówić egzaminowania takiej osoby, a także poinformować odpowiednie służby sanitarne zgodnie z właściwymi przepisami. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
  6. W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba zdająca ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
  7. Zaleca się osobom zdającym unikanie osobistych wizyt w Biurze Obsługi Klienta MORD i ustalanie terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie InfoCar lub procedurę zapisu telefonicznego.
  8. Wstęp na teren Ośrodka mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub załatwiające sprawę zapisu w Biurze Obsługi Klienta. Nie jest dozwolone przebywanie na terenie Ośrodka osób towarzyszących osobom zdającym za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczegółowymi przepisami.
  9. Osoby zdające część praktyczną egzaminu na prawo jazdy nie będą wpuszczane do budynku MORD wcześniej niż 20 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu, a w przypadku części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy - nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu. W poczekalni MORD w Nowym Sączu nie może znajdować się w tym samym czasie więcej niż 10 osób, nie licząc pracowników. W poczekalni MORD w Nowym Targu nie może znajdować się w tym samym czasie więcej niż 6 osób, nie licząc pracowników.
  10. W przypadku egzaminów praktycznych na pojazdach podstawianych przez OSK w zakresie kat: A, A2, Al, AM dopuszczalne jest wyłącznie używanie dostarczonych przez osobę zdającą kasków ochronnych, odpowiadających właściwym warunkom technicznym, powinny one spełniać normy CE, wyposażonych w system łączności lub dysponowanie własnym przewodowym zestawem słuchawkowym. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem: przy pomocy łączności krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem zestawu do komunikacji) dostarczonej przez zdającego. Jedynie w wyjątkowych przypadkach mogą być używane kaski znajdujące się na wyposażeniu MORD po ich uprzednim odpowiednim zdezynfekowaniu.
  11. Egzaminator nadzorujący przebieg części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy jest obowiązany zadbać, aby w sali egzaminacyjnej została zachowana odpowiednia odległość pomiędzy osobami zdającymi, wynikająca z aktualnie obowiązujących rozporządzeń władz państwowych oraz aby po każdej serii egzaminów teoretycznych stanowiska do losowania, stanowiska egzaminacyjne, blaty i klamki w sali egzaminacyjnej zostały zdezynfekowane.
  12. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku MORD.
 2. Zasady dotyczące pojazdów egzaminacyjnych.
  1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego nakłada się na egzaminatora obowiązek używania łącznie: maseczki ochronnej, rękawic ochronnych oraz przyłbicy dostarczonych przez MORD.
  2. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny kategorii B, B+E, C, C+E, D, T egzaminator odstawia pod garaż i dokonuje wstępnej dezynfekcji. Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji fotela kierowcy i pasażera (fotel przedni), elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika. Materiały zużyte w wyniku dezynfekcji należy umieścić w specjalnym worku przypisanym do pojazdu egzaminacyjnego, o którym mowa w pkt 4.
  3. Pojazdy egzaminacyjne będą podlegały dodatkowej dezynfekcji przez pracowników Działu Technicznego, zgodnie z harmonogramem przerw technicznych wprowadzonym przez Dyrektora, nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny.
  4. Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.
  5. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej: AM,A1,A2,A należy odstawić pod garaż, gdzie podlega on dezynfekcji. Pracownik Działu Technicznego ma obowiązek zdezynfekować kierownicę oraz elementy sterowania, stacyjkę oraz kluczyk, dźwignię sprzęgła i hamulca ręcznego, siedzisko, lusterka. Należy poddać dezynfekcji ochraniacze na kolana i łokcie.
  6. Zasady opisane powyżej dotyczą również pojazdów podstawianych na egzamin przez ośrodki szkolenia kierowców. Obowiązek przygotowania i wyposażenia tych pojazdów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie podstawiającym pojazd.
  7. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji należy zabezpieczyć i składować w oddzielnym pojemniku.