PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 169 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 619)
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 683 z późn. zm.).

OPIS:
Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującym podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku z zachowaniem własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

Szkolenie skierowane jest do osób, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych tj. kierowców pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

 1. ukończone 21 lat
 2. Spełnia wymagania ustawy o ruchu drogowym, oraz ustawy o transporcie drogowym:
 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
 • aktualne orzeczenie lekarskie,
 • aktualne orzeczenie psychologiczne,
 • ukończone szkolenie okresowe, lub kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy,
 • posiada ważne zaświadczenie ADR, w przypadku kierowcy, który przedłuża uprawnienia.

Organizujemy kurs ADR początkowy:

 • podstawowy- jeżeli kierowca ubiega się po raz pierwszy o uprawnienia w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

W celu przedłużenia zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany, w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. W tym celu organizujemy kursy ADR doskonalące:

 • podstawowe – dla kierowców przedłużających posiadane uprawnienia w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 • specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach.

Wymagane dokumenty:

 1. dowód wpłaty
 2. prawo jazdy (do wglądu)
 3. wypełniona karta zgłoszeniowa /do pobrania/
 4. kolorową fotografię o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, na jasnym tle (zgodnie z Rozporządzeniem MTBiM z dnia 13 listopada 2012 r. (poz. 1297))

CZAS TRWANIA, CENA SZKOLENIA:

LP

RODZAJ KURSU

ILOŚĆ GODZIN

teoria+praktyka

ILOŚĆ DNI WYKŁADÓW

CENA

1

początkowy - wszystkie klasy

24+1

4

400

2

początkowy
specjalistyczny

cysterny

16+1

3

250

3

doskonalący - wszystkie klasy

16+1

3

240

4

doskonalący
specjalistyczny

cysterny

8+1

2

240

PROGRAM SZKOLENIA:

patrz Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2012r. poz. 619)

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Szkolenia organizowane są w miarę potrzeb po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

WYDANE ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Warunkiem wydania zaświadczenia jest złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przeprowadzanego przez dwuosobową komisję egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

Uczestnik kursu przystępuje do egzaminu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia jego ukończenia. W tym terminie może też przystępować do egzaminów poprawkowych. Marszałek Województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie wydawane jest na okres 5 lat licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia najpóźniej dzień przed szkoleniem /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.