Aby zapisać się na egzamin należy podać w Biurze Obsługi Klienta numer identyfikujący profil kandydata na kierowcę oraz złożyć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin lub opłacić za egzamin bezpośrednio przy okienku,
 • pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika,

W sytuacji, gdy rozpoczęcie szkolenia nastąpiło przed dniem 19.01.2013, należy w Biurze Obsługi Klienta złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek na specjalnym druku (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta),
 • dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, kartę stałego pobytu lub paszport,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin lub opłacić za egzamin bezpośrednio w okienku,
 • jedną wyraźną fotografię
  • Zdjęcie powinno być:

       kolorowe,
       aktualne — wykonaj je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
       ostre (bez widocznych pikseli) i posiadać naturalny kontrast,
       wykonane na jednolitym jasnym tle,
       w wymiarach: 35×45 mm.

   Zdjęcie powinno przedstawiać:

       całą głowę,
       wizerunek nie dalej niż do górnej części barków,
       naturalny kolor skóry,
       wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice.

   Na zdjęciu:

       patrz przed siebie,
       nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które mogłyby utrudnić rozpoznanie cię,
       miej otwarte oczy, nie zasłaniaj ich włosami,
       miej naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta,
       twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia,
       kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne są prześwietlenia tła).

   Jeśli masz wady wzroku, możesz zrobić fotografię w ciemnych okularach, ale musisz spełnić poniższe warunki:

       podobne zdjęcie — w okularach — musisz mieć w dokumencie tożsamości,
       dołącz do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

   Jeśli nosisz nakrycie głowy zgodnie z religią, którą wyznajesz — możesz je mieć na zdjęciu, ale musisz spełnić poniższe warunki:

       na zdjęciu powinna być widoczna cała twarz,
       podobne zdjęcie — z nakryciem głowy — musisz mieć w dokumencie tożsamości,
       dołącz do wniosku zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce.
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego, w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu państwowego albo kserokopię posiadanego prawa jazdy kategorii (nie dotyczy żołnierzy służby zasadniczej):
  • B, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie kategorii C, C1, D lub D1,
  • B, C, C1, D lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,
  • A1, B1, C1 lub D1, jeżeli ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem w zakresie odpowiednio prawa jazdy kategorii A, B, C lub D,
 • pełnomocnictwo, jeżeli w wyjątkowych sytuacjach ustalenie terminu egzaminu następuje przez pełnomocnika.

Do pobrania:

Wniosek o przesłanie dokumentów do innego WORD lub Starostwa

Wniosek o przyspieszenie terminu egzaminu

Wniosek o zwrot nadpłaconej kwoty za egzamin