STATUT
Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zwany dalej „ MORD” jest samorządową wojewódzką osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1137, z późn. zm. ) oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami ( t.j. Dz.U.
z 2014r. poz. 600 z późn. zm. ) oraz niniejszego Statutu.

 


§2


Siedzibą MORD jest miasto Nowy Sącz.

§3

MORD działa na obszarze całego kraju, z wyłączeniem działalności wymienionej w § 4 pkt 1 Statutu, która realizowana jest na obszarze województwa małopolskiego.

§4


Przedmiotem działania MORD jest w szczególności:
1)    Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami,
2)    Wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym:

  1. organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa o ruchu drogowym, ustawy o kierujących pojazdami oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. współdziałanie z innymi podmiotami realizującymi zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego np. policją, strażą pożarną, podmiotami leczniczymi, ośrodkami szkolenia kierowców oraz szkołami,
  3. propagowanie zasad bezpieczeństwa udziału w ruchu drogowym wśród uczestników poprzez organizowanie konkursów z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, organizowanie imprez podnoszących praktyczne umiejętności kierowców, udział w szkoleniu młodzieży oraz innych formach, a także we współdziałaniu z innymi podmiotami,
  4. inicjonowanie i wspieranie inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także innych działań zmierzających w tym kierunku,
  5. prowadzenie praktycznych szkoleń doskonalących dla kierowców
  6. organizowanie kursów w zakresie karty rowerowej dla osób, które nie ukończyły szkolenia z wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej
  7. opiniowanie i współpraca z organizacjami i instytucjami zakresie oznakowań dróg i ulic oraz niebezpiecznych miejsc w ruchu drogowym
  8. organizowanie spotkań egzaminatorów z dziećmi i młodzieżą szkół podstawowych i ponad podstawowych,
  9. wprowadzanie systemu stałego monitorowania przedsięwzięć wprowadzanych dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  10. wspieranie działalności z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie województwa małopolskiego


3)    Prowadzenie pracowni psychologicznej do wykonywania badań psychologicznych przeprowadzanych w celu orzekania istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań pokierowania pojazdem,
4)    Prowadzenie szkoleń i kursów w pozaszkolnych formach kształcenia.
5)    Wynajem posiadanych środków trwałych.
6)    W zależności od potrzeb i możliwości wykonywanie działalności gospodarczej, której wyniki są przeznaczone na działalność związaną z organizowaniem egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami
i wykonywaniem innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§5

Nadzór nad MORD sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego.

Rozdział II
ORGANIZACJA i KIEROWNICTWO

§6


1.    Działalnością MORD kieruje i reprezentuje go na zewnątrz – Dyrektor MORD.
2.    Dyrektora MORD powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego.
3.    Jeśli Dyrektor nie może pełnić obowiązków, Ośrodkiem kierują i reprezentują go na zewnątrz zastępcy Dyrektora.

§7


1.    Dyrektor MORD wykonuje swoje zadania przy pomocy kadry zatrudnionych pracowników, w tym dwóch zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego
i Kierowników działów.
2.    Szczegółową strukturę i zakresy zadań komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora MORD.

§8


1.    Działalność MORD, o której mowa w § 4 pkt 1 Statutu może być prowadzona w oddziałach terenowych.
2.    Oddziały terenowe MORD tworzy i likwiduje Dyrektor MORD za zgodą Zarządu Województwa Małopolskiego.


Rozdział III
GOSPODARKA FINANSOWA MORD

§9

MORD prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz.U. z 2012r. poz.1137 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych ww ustawy.


Rozdział IV
ZASADY WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

§10


1.    Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania świadczeń związanych z pracą pracowników MORD, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do czasu objęciach ich układem zbiorowym pracy, określa regulamin wynagradzania ustalony przez Dyrektora zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.
2.    Warunki wynagradzania egzaminatorów określają odrębne przepisy.
3.    Wynagrodzenie Dyrektora ustala Zarząd Województwa Małopolskiego.Rozdział V
KONTROLA WEWNĘTRZNA i ZARZĄDCZA

§11


1.    Za zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznej i zarządczej także za należyte wykorzystanie wyników kontroli odpowiedzialny jest Dyrektor MORD.
2.    Czynności kontrolne w zakresie swojego działania, wykonują także Zastępcy Dyrektora Ośrodka, Główny Księgowy, kierownicy działów, oddziałów terenowych w przypadku ich utworzenia. Czynności kontrolne wykonują również egzaminatorzy nadzorujący.


§12


1.    Dyrektor MORD w celu wykonywania działalności kontrolnej może powoływać zespoły kontrolne określając ich skład oraz zakres działania.
2.    Zespół kontrolny informuje Dyrektora lub osobę upoważnioną o wynikach kontroli.


§13


Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.