KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu

 

Zasady ogólne 

§1

Kodeks Etyki pracowników Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogoweego w Nowym Sączu

 

zwany dalej „Kodeksem Etyki", wyznacza standardy postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy  Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w związku z wykonywaniem przez nich swoich obowiązków służbowych.

 

§2

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków zarówno administracyjnych jak i szkoleniowo-egzaminacyjnych.

 

§3

 

 1. Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.
 2. Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę. Oświadczenie dołącza się do akt pracowniczych.

 

Zasady szczegółowe

§4

(Zasada praworządności)

 1. Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, ustaw, rozporządzeń oraz zarządzeń i instrukcji wewnętrznych jednostki.
 2. Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące wszystkich spraw a także praw lub interesów podmiotów posiadały podstawę prawną a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

 

§5

(Zasada niedyskryminowania)

 1. Przy rozpatrywaniu spraw i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby zdające egzamin, będące uczestnikiem szkoleń i znajdujące się w takiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.
 2. W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowanie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi sytuacjami podczas egzaminu lub właściwościami danej sprawy.
 3. Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nierównego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub preferencje seksualne.

 

§6

(Zasada współmierności)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współmierne do obranego celu.
 2. Pracownik unika ograniczania praw klientów, uczestników szkoleń lub egzaminów lub nakładania na nich obciążeń, jeżeli ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.
 3. W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

 

§7

(Zakaz nadużywania uprawnień)

 1. Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.
 2. Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem

 

§8

(Zasada bezstronności i niezależności)

 1. Pracownik działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitralnych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, uczestników szkoleń lub egzaminów, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępowania.
 2. Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzinny ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finansowy. W takim wypadku pracownik wyłącza się z podejmowania decyzji lub przeprowadzenia egzaminu.

 

§9

(Zasada obiektywizmu)

 1. W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.
 2. Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

 

§10

(Zasada uczciwości)

Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie. Pracownik unika sytuacji, które mogą nieść podejrzenie o przyjmowanie korzyści materialnych.

 

§11

(Zasada uprzejmości)

 1. W swoich kontaktach z uczestnikami szkoleń lub egzaminów, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możliwie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.
 2. W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej osoby pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

 

§12

(Zasada współodpowiedzialności)

 1. Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
 2. Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
 3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

 

§13

(Zasada akceptacji kontroli zarządczej)

 1. Pracownik zna Zarządzenie Dyrektora dotyczące kontroli zarządczej, rozumie jej cele i akceptuje je.
 2. Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.
 3. Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej realizacji celów jednostki.

 

§14

(Odpowiedzialność)

 1. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami.
 2. Pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.