PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1206),

Ustawa z dnia 05.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z późn. zm.)

 

OPIS:

Celem kursu kwalifikacyjnego jest przygotowanie kandydatów na egzaminatorów do prowadzenia egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi. Kandydat na egzaminatora uczestniczy w kursie kwalifikacyjnym obejmującym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Egzaminator rozszerzający posiadane uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców jest obowiązany do ukończenia kursu kwalifikacyjnego w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KURSU:

W kursie kwalifikacyjnym prowadzonym dla kandydatów na egzaminatorów uczestniczyć mogą osoby spełniające n/w wymagania:

 1. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 2. posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy na kat B oraz w przypadku rozszerzania uprawnień, 1 rok na pozostałe kategorie,
 3. ukończyła 23 lata,
 4. posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat, w przypadku rozszerzania uprawnień o inne kategorie prawa jazdy,
 5. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora ( z art. 34 ustawy i 229§ 4 kp),
 6. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań  psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora (z art. 82 ust.2 pkt 2 ustawy),
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości.

 

Wymagane dokumenty, które należy złożyć aby zapisać się na kurs:

 1. wniosek o przyjęcie na kurs
 2. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu,
 3. prawo jazdy (do wglądu),
 4. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 5. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
 6. dokument poświadczający niekaralność za przestępstwa wymienione w wymaganiach w stosunku do kandydatów na egzaminatora.

CZAS TRWANIA KURSU: około 6 miesięcy 

ORGANIZACJA KURSU:

Zajęcia teoretyczne prowadzone są średnio co dwa tygodnie w piątki w godz. 15:00 do 19:40 oraz w soboty w godz. 8:00 do 14:20.

Zajęcia w ODTJ  z techniki i taktyki jazdy odbywają się na postawie dodatkowych uzgodnień.

KOSZT KURSU:  4.300 zł -  kat. B  (możliwość zapłaty w dwóch ratach)

PROGRAM KURSU:

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajęć

teoretycznych

praktycznych

1.

Nauka podstaw techniki jazdy:

 1. Psychologia
 2. Dydaktyka
 3. Technika kierowania i obsługa pojazdu

 

20

-

20

-

20

-

2.

Przepisu ruchu drogowego

30

-

3.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego, w tym problematyka:

 1. Wypadków drogowych,
 2. Psychologii transportu,
 3. Związana ze szkodliwością nadużywania alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu

16

-

4.

Zasady prowadzenia egzaminu państwowego oraz etyka zawodu egzaminatora

42

-

5.

Praktyka egzaminatorska

4

6 – ust.2 pkt 7 lit. b - d,

4 – ust. 2 pkt 7 lit. e i f

6.

Technika i taktyka jazdy

2

5

Razem:

154

15

 

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Trwają zapisy na kolejny kurs.

Harmonogram bieżącego kursu: 21.04.2023 r., 22.04.2023 r., 28.04.2023 r., 29.04.2023 r.,12.05.2023 r., 13.05.2023 r., 18.05.2023 r., 19.05.2023 r., 26.05.2023 r., 27.05.2023 r. 02.06.2023 r., 03.06.2023 r., 23.06.2023 r., 24.06.2023 r.,

ZAŚWIADCZENIE NA ZAKOŃCZENIE KURSU:

Dyrektor wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego, jeżeli uczestniczył we wszystkich przewidzianych w programie zajęciach.

SPOSÓB WPŁATY I ZAPISY:

Wpłatę za kurs można dokonać na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek.

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz  ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; PKO Bank Polski S.A.

69 1020 2892 0000 5202 0786 6785

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia /do pobrania/ na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99.