Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu teleinformatycznego dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu”

Nasz znak ZP-271-1/19

Dotyczy: Przetarg nieograniczony : „Dostawa systemu teleinformatycznego dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu ” – ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.02.2019r. pod numerem 515196-N-2019.

Ogłoszenie nr 540035210-N-2019 z dnia 22-02-2019 r.
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 515196-N-2019
Data: 18/02/2019

Ogłoszenie nr 515196-N-2019 z dnia 2019-02-18 r. 

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego: Dostawa systemu teleinformatycznego dla Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy