Na podstawie przepisu art. 53 ust. 4a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1212 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. 2019 poz. 1206 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zarządzam, co następuje:

§ 1.


Zmienia się Zarządzenie nr 42/2019 Dyrektora MORD w Nowym Sączu z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z pojazdów  ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E w ten sposób, że:

  1. uchyla się § 1 ust. 3 Regulaminu korzystania przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu z pojazdów  ośrodków szkolenia kierowców w zakresie egzaminowania w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E, określony w załączniku nr 1 do w/w Zarządzenia;
  2. wzór wniosku określony w załączniku nr 1 do w/w Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku n 1 do niniejszego Zarządzenia.
  3. wzór oświadczenia określony w załączniku nr 2 do w/w Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku n 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

  1. O treści niniejszego Zarządzenia pracownicy zostaną poinformowani przez bezpośrednich przełożonych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2022 r.

Do pobrania nowy wniosek i oświadczenie:

https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/112-wniosek-o-przeprowadzenie-egzaminu-na-pojezdzie-osk-nowa-wersja?start=20

https://www.mord.pl/index.php/pliki-do-pobrania/file/97-oswiadczenie-o-zgodzie-osk-na-podstawienie-pojazdu-nowa-wersja